HỘI NGHỊ - KHAI TRƯƠNG AGRIBANK CHI NHÁNH LÀO CAI 2,ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI KHÁCH SẠN SAPALY LÀO CAI

HỘI NGHỊ - KHAI TRƯƠNG AGRIBANK CHI NHÁNH LÀO CAI 2,ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI KHÁCH SẠN SAPALY LÀO CAI